flashback blood collection needle 21-22G

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. flashback blood collection needle 21-22G

کدcy-121A  رنگ سفید 21G

کدcy-121B رنگ سفید 22G

استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW)

سوزن دو سر تیز با بهکار گیری تکنولوژی تراش سهگانه

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ

استریل شده با گاز اتیلن اکساید

فهرست