blood collection needle

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. blood collection needle

کدcy-118  رنگ سبز 21G

کدcy-119  رنگ مشکی 22G

کدcy-120  رنگ آبی 23G

استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW)

سوزن دو سر تیز با بهکار گیری تکنولوژی تراش سهگانه

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ

استریل شده با گاز اتیلن اکساید

فهرست