مراحل مختلف انجام آزمایش

تمام مراحل انجام شده از زمان نسخه پزشک تا رسیدن جواب به دست پزشک را می توان به سه مرحله تقسیم کرد.

این سه مرحله شامل

1- مرحله پیش آنالیز،

2- مرحله آنالیز، و

3- مرحله پس آنالیز.

هر کدام از این مراحل شامل مراحل بسیاری می باشد که ممکن است منبعی برای به وجود آمدن خطا در تهیه نمونه، آنالیز نمونه و گزارش نتیجه آنالیز باشد. رعایت استاندارهای لازم در هر مرحله برای رسیدن به نتیجه صحیح ضروری می باشد. مرحله پیش آنالیز خود شامل نمونه گیری، انتقال و فرآوری و آماده سازی نمونه برای آزمایش می باشد.

شکل1- مراحل مختلف روند آزمایش ها و درصد خطاهای مربوط به هر مرحله. همانطور که مشاهده می شود شیوع خطاها در مرحله پیش آنالیزی بالاتر می باشد.

یکی از مهم ترین عوامل برای رسیدن به نتایج صحیح و قابل اطمینان، نتایجی که پزشک بتواند بر اساس آن بیماری را تشخیص، رد یا پیگیری نماید، نمونه مناسب می باشد. متغییرهای زیادی می تواند نمونه مورد نظر را تحت تأثیر قرار دهند و باعث خطا در نتایج بدست آمده شوند. یکی از رایج ترین خطاهای اتفاق افتاده در آزمایشگاه خطاهایی است که توسط متغییرهای پیش آنالیزی به وجود می آید. تمام مراحلی که برای نمونه گیری و آماده سازی آن پیش از انجام آزمایش صورت می گیرد عوامل پیش آنالیزی در نظر گرفته می شوند. تحقیقات نشان می دهد که سهم عوامل پیش آنالیزی در به وجود آمدن خطا در آزمایش بیشتر از عوامل مربوط به آنالیز و بعد از آنالیز می باشد. به دلیل ورود دستگاه های پیچیده و با کیفیت به آزمایشگاه خطاهای مربوط به آزمایش بسیار کاهش پیدا کرده است، اما باید در نظر داشت که نتایج بدست آمده توسط دستگاه به نمونه مناسب بستگی دارد. برخی از این عوامل قابل کنترل بوده و می توان با اقدامات خاصی خطای مربوطه را تا حد امکان کاهش داد.

برای انجام هر تست آزمایشگاهی می توان 9 مرحله را ذکر کرد،

 

1- نسخه پزشک

ordering -2- شناسایی بیمار

identification -3- نمونه گیری

collection -4-  انتقال نمونه

transportation -5- پردازش نمونه

preparation -6- انجام آزمایش

analysis -7- گزارش جواب

reporting -8- تفسیر نتایج (interpretation) و

9-  عکس العمل مناسب (action)

همانطور که ذکر گردید مراحل 1 تا 5 را مراحل پیش آنالیزی می گویند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu