لوله‌های مویینه خون‌گیری

  1. Home
  2. chevron_right
  3. لوله‌های مویینه خون‌گیری
micro hematocrit capillary tubes

Hematocrite Capillary Tubes With Sodium
Heparine 80IU/mL – Red Color

micro hematocrit capillary tubes

Hematocrite Capillary Tubes Without
Sodium Heparine – Blue Color

announcement

لوله‌های مویینه خون‌گیری

لوله هماتوکریت ( Capillary Tubes) وسیله ای برای اندازه‌گیری میزان گلبول قرمز خون می‌باشد. این لوله ها معمولا  ۷۵  میلیمتر طول داشته و  قطر داخلی آنها حدود ۱ میلیمتر است و در دو نوع : لوله هماتوکریت با انتهای آبی( فاقد ماده ضد انعقاد) و لوله هماتوکریت با انتهای قرمز ( دارای ماده ضد انعقاد هپارین ) می‌باشد.

Menu